Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Lương Tâm

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày gửi: 20h:20' 28-05-2018
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 348
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Họ và tên:............................................
Lớp:.....................
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN: Tiếng Anh 8
Năm học: 2017-2018
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
I. Choose the best option (from A, B, C or D) to complete each sentence: (3.0pts)
1. I don`t know how ____________ a birthday cake?
A. make B. making C. to make D. made
2. ____________ you post this letter for me, please? – OK.
A. Do B. Are C. Will D. Shall
3. The man ____________ in the garden is my grandfather.
A. works B. working C. worked D. is working
4. Glass should be collected and sent to factories for ____________.
A. reusing B. reducing C. refilling D. recycling
5. We ____________ morning exercise at six o’clock yesterday.
A. took B. take C. are taking D. were taking
6. My friend, Lam ____________ to school late.
A. is always going B. was always going C. goes always D. always goes
7. The Statue of Liberty ____________by French people.
A. design B. designed C. was designed D. was designing
8. Ha Long Bay is ____________ by UNESCO as a World Heritage Site.
A. studied B. recognized C. known D. seen
9. ____________ is often called “The Windy City”.
A. Hawaii B. Chicago C. New York D. San Francisco
10. She promises she ____________ study hard for the next exam.
A. won’t B. will C. is D. must
11. ____________ in Cambodia should be really known as a wonder.
A. Angkor Wat B. The Taj Mahal
C. The Hanging of Babylon D. The Statue of Zeus
12. My school hasn’t held a/an ____________ contest yet.
A. flower-arranging B. flowers-arranging
C. arranging-flowers D. arranging-flower
II. Choose the word or phrase that is not correct in standard English. (1pt)
1. I always keep the window open so as to letting the fresh air in.
A B C D
2. Lan tidied the bedrooms and cleaned the windows since yesterday.
A B C D
3. He is going to get to work earlier in order impress the boss.
A B C D
4. Da Lat is known like a city of pines, waterfalls and flowers.
A B C D

III. Complete the passage with the words given. (2pts)
walk narrow friendly town

 We are having a wonderful time in Hoi An. The streets here are so (1) ____________ that cars are not allowed to enter the center of the (2) ____________. Therefore, we have to (3) ____________. The houses are very old but beautiful. The people are very (4) ____________ and helpful. I love this place so much.
III. Put the verbs in brackets into the correct form. (2pts)
1. While Tim (drive)______________ to work, he had a wonderful idea.
2. We ( not meet) ______________ since last year.
3. Would you mind if I (turn) ______________ on the TV?
4. I (do) ______________ my homework between 8 and 9 pm last night.
IV. Reorder the words to make complete sentences: (1pt)
1. always / she / watching / is / TV / .
.................................................................................................
2. have / I / already / done / my / homework / .
.................................................................................................
V. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. (1pt)
1. We will invite some old teachers to our class meeting.
( Some old teachers ______________________________________________________
2. “I can do this test”, he said.
( He said _______________________________________________________________

- THE END -PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Gửi ý kiến